•  
  •  
  •  

Ενεργειακές Μελέτες

Περιλαμβάνονται ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις (συνοπτικές και εκτενείς) με σκοπό την ενεργειακή αποτύπωση της συμπεριφοράς των κτιρίων, την έκδοση δελτίου ενεργειακής ταυτότητας, καθώς και μελέτες βιοκλιματικού σχεδιασμού, μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας. Παρέχονται οικονομικές αναλύσεις και εκτίμηση χρόνων απόσβεσης. Τυπική εφαρμογή αποτελεί η εκπόνηση ενεργειακής επιθεωρήσεως για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ανταγωνιστικότητας εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο Βασίλης Παρασκευόπουλος είναι προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής με ΑΜ 441.